13 Kwiecień 2021
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Wykaz podręczników 2...
Liceum Ogólnokształc...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2020/2021
BS - Liceum - Technikum

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Dodatkowe dni wolne

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum


Rekrutacja 2020

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – Technikum ZDZ im. K. K. Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej
i Branżowej Szkoły I Stopnia im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej.

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej, który dostosowano do zmian terminu przeprowadzanych egzaminów ośmioklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia
o wynikach tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy kandydatów ze szkół nieobjętych rekrutacją elektroniczną lub kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym).

15 czerwca 2020 r. 10 lipca 2020 r.

 1. Dostarczenie świadectw ( lub kopii) ukończenia szkoły podstawowej do szkoły pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których szkoła podstawowa nie przystąpiła do naboru elektronicznego).

26.06.2020 r. – 10.07.2020 r.

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty (dotyczy kandydatów ze szkół nieobjętych rekrutacją elektroniczną lub kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym) oraz ewentualna zmiana przez kandydata szkół i preferencji.

31 lipca 2020 r. – 4 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00)

 1. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifi-kowanych.
  12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w Ośrodku Medycyny Pracy.

  12 sierpnia 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 1. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych
  miejsc
  .

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

19.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów,
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

5. dyplomy laureata konkursów przedmiotowych (jeśli posiadają),
6. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie,
7. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia od 01.09.2020 r. do gabinetu pielęgniarki szkoły.

UWAGA !

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkół im. K. K. Baczyńskiego w formie papierowej
oraz 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) włożone do papierowej koperty prosimy wrzucać do skrzynki przy wejściu szkoły lub dostarczyć do kancelarii szkoły.

 

Uwaga uczniowie zdające egzamin maturalny i egzamin z kwalifikacji (zawodowy)
UWAGA UCZNIOWIE ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNI I EGZAMIN Z KWALIFIKACJI (ZAWODOWY)!
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi udziału w egzaminach w czasie epidemii.

Link do wytycznych - ***TUTAJ***

Egzaminy dla słuchaczy II klasy LO dla Dorosłych semestr IV
Terminy egzaminów dla słuchaczy II klasy LO dla Dorosłych semestr IV. Rok szkolny 2019/2020:

1. J. polski 24.05.2020 godz.14.00
2. Historia 06.06.2020 godz. 16.00
3. Biologia 07.06.2020 godz. 14.00
4. Matematyka 14.06.2020 godz. 12.00
5. J. rosyjski 20.06.2020 godz.12.00
6. J angielski 20.06.2020 godz. 12.00

Uwaga!
Prace należy przesłać w przeciągu 4 godzin od wyznaczonej daty i godziny egzaminu na adres: z.zuzula@zdzbp.pl
24.06.2020
Uwaga: Spotkanie w grupach z poszczególnych przedmiotów klasa II LO dla Dorosłych

Grupa I:
1.Diana B
2.Kamila J
3.Katarzyna
4.Bart
5.Daniel K
6.Mateusz K
7.Natalia K
8.Katarzyna K
9.Jan K
10.Tomasz K
11.Ewelina L
12.Natalia L

Grupa II:
1.Klaudia M
2.Katarzyna M
3.Jolanta M
4.Mateusz N
5.Patryk O
6.Wojciech O
7.Karolina R
8.Weronika S
9.Michał Sm
10.Michał Sob
11.Piotr W
12.Magdallena Z

24.06.2020 J. polski - I grupa godzina 15.00 II grupa 15.45
24.06.2020 Matematyka - I grupa godzina 15,45 II grupa 16.30
24.06.2020 Biologia - I grupa godzina 16.30 II grupa 17.15
24.06.2020 Historia - I grupa godzina 17.15 II grupa 18.00
24.06.2020 J. rosyjski - I grupa godzina 18.00 II grupa 18.30
24.06.2020 J. angielski - I grupa godzina 18.00 II grupa 18.30
Życzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
Poniżej publikujemy link do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

KLIKNIJ TU ABY PRZECZYTAĆ ROZPORZĄDZENIE
Telefon zaufania, czyli wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców
Telefon zaufania, czyli wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców

W Szkołach ZDZ im. K. K. Baczyńskiegouruchomiono wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców. To odpowiedź na lęki i obawy, jakie towarzysza młodym ludziom w związku z panującą panademią koronawirusa.

Telefon działa w czasie:

 • poniedziałek w godz. 10:00 - 16:00
 • wtotek w godz. 10:00 - 17:00
 • czwartek w godz. 09:00 - 17:00
 • piątek w godz. 08:00 - 14:00

ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO
Biała Podlaska 2020-03-26

ZASADY
ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI
(I ICH BEZPIECZEŃSTWA)
W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZDZ ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA

 1. Nauczyciele codziennie logują się do dziennika elektronicznego szkoły, monitorują wiadomości oraz udzielają informacji w wyznaczonym czasie.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, dostępnym w dzienniku elektronicznym.
 3. Obowiązkiem nauczycieli jest potwierdzenie realizacji zajęć dydaktycznych wpisem tematu do dziennika elektronicznego.
 4. Zgodnie z planem lekcji, nauczyciele prowadzą proces dydaktyczny on-line przez zamieszczanie i udostępnianie materiałów, komentarzy, jasnych i zwięzłych poleceń wykonania prac z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym czasie nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów.
 5. Monitorowanie i weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów oraz informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia, a także uzyskiwanych ocenach odbywa się on-line.
 6. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w programach nauczania – nauczyciel winien przedstawić propozycje tych zmian po konsultacji w zespole przedmiotowym i przesłaniu drogą elektroniczną na adres: zdz@bialapodl.pl
 7. Godziny pracy psychologa szkolnego realizowane są w formie telefonicznych konsultacji i porad uczniom i rodzicom. Numer telefonu psychologa szkolnego 885-769-939. Godziny pracy: poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek 10.00 – 17.00, czwartek 09.00-17.00, piątek 08.00 – 14.00.
 8. W celu zapewnienia realizacji podstawy programowej nauczyciele świadczą pracę zdalnie. W wyjątkowych sytuacjach (np. brak Internetu) możliwa jest praca w Szkole. Nauczyciel winien zgłosić ten fakt oraz określić czas pracy na terenie szkoły na 1 dzień wcześniej dyrektorowi szkoły i uzyskać zgodę. Pobyt nauczyciela na terenie szkoły należy odnotować w rejestrze.
 9. Dopuszcza się wypożyczenie laptopa na czas pracy zdalnej – należy złożyć zapotrzebowanie poprzez pocztę elektroniczną.
 10. Ze względów bezpieczeństwa kontakty osobiste ze szkołą należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Do kontaktu zaleca się korzystanie z telefonów, poczty elektronicznej i wszelkiego rodzaju dostępnych komunikatorów.
 11. W wyjątkowych przypadkach wejście na teren szkoły należy uzgodnić telefonicznie lub drogą meilową.
 12. Każde wejście na teren budynku szkoły winno być zgodne z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk). Wejście na teren szkoły jest możliwe od strony szatni w godzinach 08.00 – 16.00.
 13. Na terenie szkoły może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 2 nauczycieli.
 14. Sale przygotowane do pracy zdalnej – 3 i 5.
Powodzenia w tym trudnym czasie.
Wzmacniajmy się wzajemnie i wzmacniajmy uczniów oraz rodziców.
UWAGA osoby, które ie zdały egzaminu zawodowego!
Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

 • deklaracja w formacie docx - TUTAJ
 • deklaracja w formacie PDF - TUTAJ
Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 9

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 95
Najnowszy użytkownik: Adrian