• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej

Jest czteroletnią szkołą ponadpodstawową dla młodzieży dającą możliwość uzyskania wykształcenia średniego. Absolwent liceum ogólnokształcącego ma możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego organizowanego w szkole.

Naszym uczniom proponujemy:

 • stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce
 • stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • bezpłatne podręczniki dla uczniów klas klas pierwszych i drugich
 • zniżkę na kurs prawa jazdy organizowany w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
 • możliwość uczestnictwa w projektach unijnych
 • bezpłatne wyjazdy na pokazy i wycieczki
 • dofinansowanie wyjść do kina
 • kształcenie w oparciu o najnowsze technologie multimedialne i informatyczne
 • platformę do nauki zdalnej MICROSOFT TEAMS
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • szkolny klub sportowy "Baczyński"
 • grupę medialną FORTE ( sekcję wokalno-muzyczną, fotograficzną i techniczną)
 • przedmiotowe koła zainteresowań

Kształcenie odbywa się w klasach

Klasa celno-skarbowa
Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - geografia
Klasa ta została powołana w wyniku uzgodnień pomiędzy ZDZ i Izbą Celną w Białej Podlaskiej. Specyfiką tej klasy jest wprowadzenie do planu nauczania, oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, określonych w ramowym planie nauczania dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego, dodatkowych przedmiotów specjalistycznych z zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia te będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej. Absolwent szkoły będzie mógł kontynuować proces kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej celem uzyskania odpowiedniego przygotowania do pracy w administracji celnej, agencjach celnych lub w innym dowolnie wybranym zawodzie.

Klasa humanistyczno-medialna
Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - historia
Specyfiką tej klasy jest wprowadzenie do planu nauczania oprócz obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących określonych w ramowym planie nauczania dodatkowych zajęć specjalistycznych obejmujących podstawowe wiadomości o mediach i funkcjonowaniu warsztatu dziennikarskiego. Prowadzone przez specjalistów zajęcia z psychologii komunikacji, wiedzy o mediach i warsztat dziennikarski pozwolą uczniom tej klasy na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z pracą dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Zajęcia będą się odbywały w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych ze środkami masowego przekazu. Najciekawsze prace wykonane przez uczniów na zajęciach specjalistycznych będą przedstawiane do publikacji w mediach lokalnych. Zdobyta wiedza i umiejętności winne dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej. Absolwent szkoły po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będzie mógł podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych na kierunkach takich jak: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia lub kształcić się w innym dowolnie wybranym zawodzie.

ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej


1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, którzy otrzymali ocenę z zachowania wyższą niż naganna


2. Kandydaci są przyjmowani po złożeniu podania i uzyskaniu liczby punktów ustalonych przez dyrektora szkoły, aż do wyczerpania miejsc


3. Pierwszeństwo mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a mianowicie: z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów dodatkowych


4. Przedmioty dodatkowe uzależnione są od wyboru klasy, tj.:

celno-skarbowa: język angielski i geografia, humanistyczno-medialna: język angielski i historia

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry - 14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt.
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
 • za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej do zadań z zakresu: jezyka polskiego, matematyki, będą mnożone przez 0,35 pkt, natomiast z języka obcego (poziom podstawowy), będą mnożone przez 0,30 pkt.
 • Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

6. Uczeń powinien złożyć

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • w przypadku mLegitymacji powinno być dostarczone zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG. Lub JPEG o maksymalnym rozmiarze 5 MB (mLegitymacje będą wydawane tylko na wniosek rodzica)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
  • - oświadczenie o wielodzietności kandydata
  • - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  • - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6)
  • - opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną