• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Agata Żmudzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Komorowska
Skarbnik – Małgorzata Lewczuk
Sekretarz – Sylwia Harmider
Członek Prezydium Rady Rodziców – Monika Zając
Członek Prezydium Rady Rodziców - Wioleta Kurowska
Członek Prezydium Rady Rodziców - Sylwia Sołtysik

Kompetencje i zadania Rady Rodziców

Czym jest rada rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami szkoły (radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim),
 • z organem prowadzącym szkołę, we wszelkich sprawach związa¬nych ze szkołą,
 • kuratorium oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związa¬nych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z radami rodziców z innych szkół [np. w celu wymiany doświadczeń).

Aby Rada Rodziców działała właściwie jako organ szkoły:

 • musi być autonomiczna, całkowicie niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, co powinno przejawiać się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków,
 • musi mieć odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji,
 • musi utrzymywać bieżący kontakt z rodzicami, w szczególności w celu informowania ich o działaniach rady oraz wydatkowaniu pieniędzy,
 • musi posiadać własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządzać.

Kompetencje Rady Rodziców (art. 54 ustawy o systemie oświaty):

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz¬niowskiego), organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły obejmu¬jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach).
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Obowiązki Rady Rodziców - Rada Rodziców ma obowiązek:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
 • stworzenia wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania de¬cyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 • działania w sposób przejrzysty - rodzice powinni być informowani o prowadzonych przez radę działaniach, w szczególności o wykorzystywaniu środków finansowych rady rodziców.