• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Technikum ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej

Jest pięcioletnią szkołą ponadpodstawową dla młodzieży dającą możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Obydwa te egzaminy organizowane są na terenie szkoły.

Naszym uczniom proponujemy:

 • stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce
 • stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • bezpłatne podręczniki dla uczniów klas klas pierwszych i drugich
 • zniżkę na kurs prawa jazdy organizowany w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego dla wszystkich zawodów
 • możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych (kierowca wózków jezdniowych, spawanie metodą mag, barman-kelner, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, diagnostyka trychologiczna w teorii i praktyce)
 • warsztaty zorganizowane we współpracy z uczelniami wyższymi (laboratorium kosmetyczne, laboratorium pojazdów)
 • staże realizowane u pracodawców, za które uczniowie uzyskują stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż/praktykę oraz odzież roboczą
 • bezpłatne wyjazdy na pokazy i wycieczki
 • dofinansowanie wyjść do kina
 • kształcenie w oparciu o najnowsze technologie multimedialne i informatyczne
 • platformę do nauki zdalnej MICROSOFT TEAMS
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz zawodowego
 • szkolny klub sportowy "Baczyński"
 • grupę medialną FORTE ( sekcję wokalno-muzyczną, fotograficzną i techniczną)
 • przedmiotowe koła zainteresowań
 • wyjazdy zagraniczne i krajowe w ramach praktyk zawodowych

Kształcenie odbywa się w zawodach

Image

Technik informatyk

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik logistyk

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - geografia

Image

Technik spedytor

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - geografia

Image

Technik mechanik

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik budownictwa

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik geodeta

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik handlowiec

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik ekonomista

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

Image

Technik hotelarstwa

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - geografia

Image

Technik usług fryzjerskich

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - biologia

Image

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - biologia

Image

Technik pojazdów samochodowych

Przedmiot w rozszerzeniu obowiązkowy - język angielski
Przedmiot w rozszerzeniu do wyboru - matematyka

ZASADY PRZYJĘCIA do Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej


1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, którzy otrzymali ocenę z zachowania wyższą niż naganna


2. Kandydaci są przyjmowani po złożeniu podania i uzyskaniu liczby punktów ustalonych przez dyrektora szkoły, aż do wyczerpania miejsc


3. Pierwszeństwo mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a mianowicie: z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów dodatkowych


4. Przedmiot dodatkowy uzależniony jest od wyboru kierunku, tj.:

- technik pojazdów samochodowych: matematyka
- technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia
- technik usług fryzjerskich: biologia
- technik logistyk: geografia
- technik informatyk: matematyka
- technik hotelarstwa: geografia
- technik spedytor: geografia
- technik mechanik: matematyka
- technik budownictwa: matematyka
- technik geodeta: matematyka
- technik handlowiec: matematyka
- technik ekonomista: matematyka

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry - 14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt.
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
 • za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej do zadań z zakresu: jezyka polskiego, matematyki, będą mnożone przez 0,35 pkt, natomiast z języka obcego (poziom podstawowy), będą mnożone przez 0,30 pkt.
 • Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

6. Uczeń powinien złożyć

 • wniosek o przyjęcie do szkoły
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • w przypadku mLegitymacji powinno być dostarczone zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG. Lub JPEG o maksymalnym rozmiarze 5 MB (mLegitymacje będą wydawane tylko na wniosek rodzica)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
  • - oświadczenie o wielodzietności kandydata
  • - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  • - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6)
  • - opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną