• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZDZ W LUBLINIE

Jest to szkoła o trzyletnim cyklu kształcenia, która umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu czeladniczego
lub potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie (OKE), a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II

Naszym uczniom proponujemy:

 • wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu
 • stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce
 • stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • bezpłatne podręczniki dla uczniów klas klas pierwszych i drugich
 • bezpłatny kurs prawa jazdy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych
 • zniżkę na kurs prawa jazdy organizowany w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego dla pozostałych zawodów
 • możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych (kierowca wózków jezdniowych, spawanie metodą mag, barman-kelner, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, diagnostyka trychologiczna w teorii i praktyce)
 • warsztaty zorganizowane we współpracy z uczelniami wyższymi (laboratorium kosmetyczne, laboratorium pojazdów)
 • staże realizowane u pracodawców, za które uczniowie uzyskują stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż/praktykę oraz odzież roboczą
 • bezpłatne wyjazdy na pokazy i wycieczki
 • dofinansowanie wyjść do kina
 • kształcenie w oparciu o najnowsze technologie multimedialne i informatyczne
 • platformę do nauki zdalnej MICROSOFT TEAMS
 • zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • szkolny klub sportowy "Baczyński"
 • grupę medialną FORTE ( sekcję wokalno-muzyczną, fotograficzną i techniczną)
 • przedmiotowe koła zainteresowań
 • wyjazdy zagraniczne i krajowe w ramach praktyk zawodowych
 • bezpłatne szkolenie na kursie BHP

Na terenie szkoły funkcjonuje ośrodek egzaminowania w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, sprzedawca. Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami zajmującymi się produkcją i sprzedażą materiałów używanych przez fryzjerów. Dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami mody we fryzjerstwie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w pokazach sztuki fryzjerskiej podczas wyjazdów do różnych miast Polski.

Kształcenie odbywa się w zawodach:

 • fryzjerski
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • elektromechanik
 • blacharz
 • elektryk
 • betoniarz - zbrojarz
 • stolarz
 • murarz - tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • ogrodnik
 • sprzedawca
 • krawiec

Każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia musi realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy gdzie staje się pracownikiem młodocianym, a za wykonaną pracę pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości
w klasie I - 4 % średniego wynagrodzenia,
w klasie II - 5% średniego wynagrodzenia,
w klasie III - 6% średniego wynagrodzenia,


Szkoła współpracuje z prawie dwustoma zakładami pracy i chętnie służy pomocą w nawiązaniu umowy o pracę

ZASADY PRZYJĘCIA do Branżowej Szkoły I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie


1. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, którzy otrzymali ocenę z zachowania wyższą niż naganna


2. Kandydaci są przyjmowani po złożeniu podania i uzyskaniu liczby punktów ustalonych przez dyrektora szkoły, aż do wyczerpania miejsc


3. Pierwszeństwo mają uczniowie z największą ilością punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a mianowicie: z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego


4. Przedmiot dodatkowy uzależniony jest od wyboru klasy, tj.: - fryzjer, kucharz: biologia, - mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa: informatyka

5. Naliczanie punktów stosuje się wg następujących zasad

 • za oceny z każdego z czterech przedmiotów: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry - 14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt.
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
 • za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej do zadań z zakresu: jezyka polskiego, matematyki, języka obcego (poziom podstawowy), będą mnożone przez 0,35 pkt.
 • Szczegółowe informacje dostępne w Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

  6. Uczeń powinien złożyć

  • wniosek o przyjęcie do szkoły
  • 2 fotografie podpisane na odwrocie
  • w przypadku mLegitymacji powinno być dostarczone zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG. Lub JPEG o maksymalnym rozmiarze 5 MB (mLegitymacje będą wydawane tylko na wniosek rodzica)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
   • - oświadczenie o wielodzietności kandydata
   • - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6)
   • - opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną