• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Szkoła Policealna w Radzyniu Podlaskim

POLICEALNE STUDIUM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ZDZ w Radzyniu Podlaskim prowadzi edukację w zawodach

 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik archiwista
 • Technik administracji
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej

ZASADY PRZYJĘCIA do Policealnego Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ w Radzyniu Podlaskim

Przyjęcie do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych - według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w kancelarii szkoły)
 • 2 podpisane fotografie o wym. 37x52 mm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie
Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.