• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Policealne Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ dla dorosłych w Białej Podlaskiej

Kształcenie odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby nasi uczniowie mieli okazję uczyć się z wykorzystaniem nowocznych pomocy dydaktycznych. Szkoła jest placówką która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i dyplomy są wydawane na oficjalnych drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Policealne Studium Zarządzania i Markietingu ZDZ funkcjonuje w Białej Podlaskiej oraz Radzyniu Podlaskim. W Łukowie działa Policealne Studium Zawodowe.

Naukę mogą podjąć absolwenci różnego typu szkół średnich bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości. Absolwent Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ otrzymuje świadectwo ukończenia i po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego dyplom z tytułem technika.

Zajęcia w Policealnym Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ odbywają się dwa razy w tygodniu - soboty i niedziele. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym.

Policealne Studium Zarządzania i Marketingu w Białej Podlaskiej kształci w zawodach

 • technik informatyk
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik pojazdów samochodowych
 • asystent osoby starszej
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun medyczny
 • technik usług kosmetycznych
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik drogownictwa
 • technik geodeta

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA!

Policealne Studium Zarządzania i Marketingu posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów przedmiotowych przewidzanych w planie nauczania otrzymują państwowe świadectwo ukończenia Policealnego Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ. Po zdaniu egzaminu zawnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom technika w wybranym zawodzie.

ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ dla dorosłych w Białej Podlaskiej

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • wpisowe 0 zł
 • 2 podpisane fotografie o wym. 37x52 mm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (maturalnego) otrzymują świadectwo dojrzałości uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie.